Go to top
0

Geen producten in je winkelmand.

Privacyverklaring

Inleiding

DomeinOnline.com is een bedrijf dat domeinnamen in en verkoopt.  Wij slaan persoonsgegevens op om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Deze persoonsgegevens deelt u zelf met ons of hebben wij gekregen van een organisatie in het kader van onze dienstverlening.

Zonder het verwerken van persoonsgegevens kan DomeinOnline.com geen dienstverlening aan haar opdrachtgevers bieden. Natuurlijk voldoet DomeinOnline.com hierbij aan de geldende privacywetgeving.

DomeinOnline.com is zich ervan bewust dat het verwerken van privacygevoelige informatie invloed op u kan hebben. U moet er dus op kunnen vertrouwen dat DomeinOnline.com zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. DomeinOnline.com zorgt dat bij het uitvoeren van al haar bedrijfsactiviteiten de grootst mogelijke aandacht aan uw privacy wordt besteed.

Om u duidelijkheid te geven over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebben wij een speciaal team dat u helpt om uw rechten te kunnen uitoefenen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die door DomeinOnline.com als verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld. Hoe wij uw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy, leest u in deze privacyverklaring.

 

Wie zijn wij?

DomeinOnline.com is een handelsnaam van The Cryptomon Company B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 70575835).

DomeinOnline.com doet aan in en verkoop van domeinnamen, alsmede het bemiddelen in het ontwerpen van logo’s en websites en advisering van bedrijven.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt DomeinOnline.com?

DomeinOnline.com verwerkt een kleine hoeveelheid persoonsgegevens, waaronder NAW gegevens. Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het product of de dienst die wij leveren en staan geregistreerd in het gegevensverwerkingsregister.

Ter ondersteuning van onze dienstverlening, maakt DomeinOnline.com gebruik van derde partijen in de rol van verwerker. Met deze verwerkers heeft DomeinOnline.com verwerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de door verwerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop DomeinOnline.com als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens

DomeinOnline.com kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen.

Als u een bezoeker bent van onze website doet u dit anoniem. Wij verzamelen alleen statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website.

Als u opdrachtgever van DomeinOnline.com bent, dan ontvangen wij veelal de gegevens direct van u, omdat u die zelf aan DomeinOnline.com verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van onze diensten DomeinOnline.com.

Als uw gegevens bij ons geregistreerd staan, dan hebben wij uw gegevens verzameld uit openbare bronnen en/of heeft u zelf de informatie aangeleverd en/of informatie die wij hebben ontvangen van andere organisaties, zoals opdrachtgevers. Indien DomeinOnline.com gegevens ontvangt van andere organisaties bent u over deze verstrekking geïnformeerd door die organisatie of door DomeinOnline.com zelf.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

DomeinOnline.com kan haar bedrijfsactiviteiten alleen goed uitvoeren als DomeinOnline.com daarbij persoonsgegevens kan verwerken. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten aan opdrachtgevers, maar ook voor statistisch onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening.

 

U bent een zakelijke relatie van DomeinOnline.com
DomeinOnline.com heeft (persoons)gegevens van u nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

  • uw aanvraag of wijziging van een dienst beoordelen;
  • contact met u opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven;
  • uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn;
  • uitvoering geven aan ons klantacceptatiebeleid.

 

U bent bezoeker van onze website

Bezoekers van onze website doen dit anoniem.

DomeinOnline.com verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers. DomeinOnline.com verzamelt enkel statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Naast het verstrekken van informatie aan onze opdrachtgevers, kan het nodig zijn in het kader van onze dienstverlening om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Wij doen dit alleen als dat nodig is.

 

Dienstverlening
Om onze dossiers adequaat te kunnen behandelen is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals advocaten, deurwaarders, rechtbanken en aan DomeinOnline.com gelieerde ondernemingen. Wij delen de gegevens alleen als dat nodig is en is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

 

Wettelijke verplichtingen
Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal DomeinOnline.com passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Ondersteunende diensten
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

 

Verstrekking aan andere landen
DomeinOnline.com verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij opdrachtgever hierom verzoekt of u buiten de EER woonachtig bent. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt DomeinOnline.com ervoor dat er passende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat d